अनियमित सञ्चालनमा रहेको विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।