शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार कृषि पर्यटन र रोजगार, स्वच्छ हराभरा सुन्दर समृद्ध कंचनरुप नगर