अमिन र सामाजिक परिचालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।