अमिन र सामाजिक परिचालकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।