कचनरुप नगरपालिकाको पशु चिकित्सक (छैठौ) को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । । ।