कञ्चनरुप नगरपालिकाको वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।