करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना । । ।