गणक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र मौखिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।