तालिमको जानकारी तथा सहभागिता सम्बन्धमा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको सुचना ।