नगर प्रहरी अ स नि र हवल्दारको सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।