नगर प्रहरी छनौट गर्न परिक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।