नगर प्रहरी छनौट गर्न परिक्षा सूची प्रकाशन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।