पोखरी, हटिया र पर्यटकीय स्थल ठेका सम्बन्धी सूचना । ।