प्राविधिक शिक्षाअध्ययनको लागि मेयर छात्रवृति सम्बन्धी जानकारी ।