प्राविधिक शिक्षा अध्ययनको लागि मेयर छात्रवृत्ति सहयोग कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९