प्राविधिक सहायकको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।