प्रा‍थमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंचनपुरको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।