वडास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता समन्वय समितिको कार्यक्रम