सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । ।