स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएका उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।