सूचना अधिकारी

Email: 
suchanaadhikari@kanchanrupmun.gov.np
Phone: 
031560114