कृषि अधिकृत छैठौको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना । । ।