कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रस्ताव आव्हानको सूचना र कृषि मेला सूचना ।