घ वर्गको निर्माण सम्बन्धी कार्यविधी २०७७, (पहिलो संशोधन) २०७९