दोभाषे सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । । ।