न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे सूचना ।