बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना र ठेगाना सच्याइएको सूचना । ।