सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना ।