सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।