PCR टेस्टको लागि स्वाब संकलन, RDT टेस्ट र क्वारेन्टाईनको निरिक्षणको फोटो