रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । । ।